Põhikiri

EELK Toetusfond

PÕHIKIRI

 1. SIHTASUTUSE NIMI, ASUKOHT JA EESMÄRK
  1. Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus EELK Toetusfond (edaspidi lühendatult “Sihtasutus”).
  2. Sihtasutuse asukohaks on Kiriku plats 3, 10130, Tallinn, Eesti Vabariik.
  3. Sihtasutuse põhieesmärgiks on abi osutamine Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK), lisafinantseerimine ning mitterahaline abi vastavalt kiriku vajadusele ja kiriku juhtkonna poolt ülesseatud prioriteetidele.
  4. Soodustatud isikuks on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.
  5. Sihtasutus võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
  6. Sihtasutuse kaudu on õigus Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul taotleda ja osutada nii rahalist kui materiaalset abi sihtasutuse põhieesmärkidest lähtuvalt.
  7. Sihtasutus asutatakse määramata ajaks.

 

 1. SIHTASUTUSE VARA
  1. Sihtasutuse omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
  2. Sihtasutuse varad moodustuvad:

   • Sihtasutusele üleantavatest rahasummadest (annetused ja eraldised);
   • muudest varadest.
  1. Rahalised annetused ja eraldised tuleb tasuda Sihtasutuse pangaarvele, muu vara üleandmist Sihtasutusele tõendavad juhatuse liikmed (juhataja) oma allkirjadega. Vara hindavad juhatuse liikmed (juhataja), hindamist kontrollib audiitor.
  2. Sihtasutuse majandusaastaks on 01.jaanuar kuni 31.detsember.
  3. Sihtasutus vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
  4. Sihtasutuse EELK Toetusfond tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule.
 1. VARA KASUTAMINE JA KÄSUTAMINE
  1. Sihtasutuse rahalisi vahendeid kasutatakse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku huvides vastavalt Sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud eelarvele.
  2. Vara käsutab juhatus. Piiranguid vara käsutamisel sätestab nõukogu vastavalt Sihtasutuste seaduse §-le 25 ja käesoleva põhikirja punktile 5.12.
 1. SIHTASUTUSE JUHTIMINE

Sihtasutust juhib ja esindab 1-3 liikmeline juhatus, kes määratakse nõukogu poolt lihthäälteenamusega, volitustega kolmeks (3) aastaks. Juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete poolt ning temaga sõlmitakse tööleping. Juhatuse palgafond ja juhatuse esimehe palk kinnitatakse aastaeelarve kinnitamisega.

  1. Juhatuse liikmete koosseisus teeb muudatusi nõukogu.
  2. Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda üksnes mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus sihtasutust juhtida.
  3. Juhatus peab Sihtasutust juhtima vajaliku hoolsusega ja informeerima nõukogu Sihtasutuse majanduslikust olukorrast seaduses ettenähtud ja nõukogu poolt kehtestatud korras.
  4. Sihtasutust võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
 1. NÕUKOGU
  1. Sihtasutuse juhtimist kavandab 8-11 liikmest koosnev nõukogu. Esimese nõukogu koosseisu määravad asutajad. Nõukogu volituste kehtivuse aeg on viis (5) aastat. EELK Konsistoorium määrab vähemalt ühe nõukogu liikme.
  2. Nõukogusse uusi liikmeid koopteerib ja kutsub neid tagasi nõukogu oma liikmete konsensuslikul otsusel. Nõukogust väljalangenud liikme asemele koopteerib nõukogu uue liikme, kui nõukogu volituste lõppemiseni on jäänud üle ühe (1) aasta.
  3. Nõukogu valib oma liikmete hulgast nõukogu esimehe ja aseesimehe. Nendeks ei tohi olla EELK töötaja.
  4. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige ega audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik ega pankrotivõlgnik.
  5. Nõukogu liikmetele tasu ei maksta.
  6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli (4) korda aastas või kui seda nõuab juhatus või audiitor. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
  7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Juhatuse liikmete määramiseks, põhikirja muutmiseks, sihtasutuse ühinemiseks või jagunemiseks peab esindatud olema nõukogu liikmetest vähemalt kaks kolmandikku (2/3), sihtasutuse eelarve kinnitamiseks on vajalik nõukogu koosolekul viibivate nõukogu liikmete kahe kolmandiku (2/3) enamus.
  8. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus sihtasutuse huvidega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
  9. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija.
  10. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
  11. Nõukogu võib muuta sihtasutuse põhikirja vastavalt käesoleva põhikirja punktis 5.7 toodud tingimusel.
  12. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik osaluse omandamisel ja lõppemisel äriühingus, kinnisasjade, samuti registrisse kantavate vallasasjade võõrandamisel, kui nende väärtus ületab kuus tuhat viissada (6 500.-) eurot, samuti kinnis- ja vallasasjade asjaõigusega koormamisel.
 1. AUDIITOR
  1. Sihtasutuse audiitori nimetab ja kutsub tagasi nõukogu.
  2. Audiitor nimetatakse ühekordseks audiitorkontrolli tegemiseks.
 1. ARUANDLUS JA RAAMATUPIDAMINE
  1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande (bilansi) ja tegevusaruande, esitab need audiitorile kontrollimiseks ja seejärel nõukogule kinnitamiseks hiljemalt nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
  2. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile kuu (6) kuu jooksul majandusaasta lõpust.
 1. PÕHIKIRJA MUUTMINE
  1. Põhikirja võib muuta nõukogu kahe kolmandiku (2/3) häälteenamusega.
 1. SIHTASUTUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
  1. Sihtasutus lõpetatakse, kui on olulisel määral takistatud põhikirjas toodud eesmärkide täitmine.
  2. Sihtasutus lõpetatakse nõukogu otsusel.
  3. Sihtasutuse ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt seadusele.
  4. Sihtasutuse EELK Toetusfond tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule.

Põhikiri on kinnitatud nõukogu ja juhatuse koosolekul 13.02.2018, Tallinnas.